ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564